کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره

هیأت حمایت از کرس ی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دارای بیست عضو شامل رؤسای عالی ترین مراکز علمی پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته کشور است که از سوی شورای عالی  انقلاب فرهنگی تعیین گردیده اند. دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها که به مثابه سازمان اجرایی هیات فعالیت میکند، شامل یک شورای علمی-راهبردی مرکب از رئیس، دبیر هیأت،
معاونین  دبیرخانه، رؤسای کمیسیو نها و نواب ایشان می باشد.
لازم به ذکر است: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور با هیات حمایت از کرسی ها همکاری می کنند.