کرسی علمی ترویجی با عنوان" قاعده وجوب حفظ نظام وحرمت اخلال به آن و نهضت امام خمینی (ره)"

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع " قاعده وجوب حفظ نظام وحرمت اخلال به آن و نهضت امام خمینی (ره)" روز یکشنبه 20 بهمن ماه 98، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات، برگزار شد.

کرسی ترویجی با موضوع "قاعده وجوب حفظ نظام وحرمت اخلال به آن و نهضت امام خمینی(ره)" به ریاست دکتر فتانه درتاج عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر عباس حیدری و دکتر محمد حسین زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.

دکتر عباس حیدری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن نسبت با نهضت امام خمینی (ره) گفت: بر همگان روشن است که نهضت و انقلاب ایران در سال 57 دو ویژگی مهم داشت که در هیچ نهضتی قبل از آن و تاکنون هر دو ویژگی با هم جمع نگردیده است و آن خصیصه ضد استبدادی و ضد استعماری است، اما آنچه به عنوان عنصر بارز این نهضت می‌توان از آن یاد کرد اسلامی بودن آن است، هم از نظر مبانی و مطالبات و هم از جنبه راهبری و سیر عملی پیشبرد مراحل آن از آغاز تا پیروزی و پس از آن تاکنون، که البته ویژگی اخیر ناشی از ساختار فکری و جهان‌بینی رهبری انقلاب و همراهان ایشان و نیز برخواسته از ایمان مذهبی جریان عظیم، اصلی و مردمی آن می‌باشد و در رأس این حرکت عظیم، فقیهی دانشمند و عالمی متعهد و استوار قرار دارد که سودایی جز عمل به احکام و تکالیف الهی در سر نداشت و آرمان خود را تحقق بخشیدن به مدینه فاضله اسلامی در همه ارکان و فروعات جامعه ایران و نیز گسترش آن در سطح جهان می‌دانست، اما پیچیدگی و مراحل سخت و صعب‌العبور طریق این نهضت عظیم از آغاز تا آخرین مراحل پیروزی آنچنان است که این مهم برای همگان قابل درک نیست و گاه در انطباق مراتبی از آن با آموزه‌های مکتب نجات‌بخش اسلام و تحلیل درست عاجز است.

وی در زمینه قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن افزود: از بررسی و تدقیق در آراء و انظار فقه‌ها می‌توان گفت که منظور از نظم و نظام در این قاعده نظام معیشتی و اجتماعی مردم است، یعنی سامان داشتن امور معیشتی مردم و جریان داشتن امور در وضعیتی طبیعی و بدون گره و بحران و به عبارت دیگر یعنی نظام معاش جامعه و نظم و سامان داشتن زندگی مردم و نبودن بحران و تعلیق و تشویش در زندگی آنهاست. حفظ نظم و نظام به دلیل عقل و شرع واجب است، اما دلیل عقل این است که اساساً شأن عقل و خواسته آسایش تنظیم امور چه در زمینه‌های فردی و چه زمینه‌های اجتماعی، به ویژه در جامعه که مهمتر از افراد و مشتمل بر افراد است، علاوه بر این، نظم از مقتضیات مصلحت و حکمت است و مقابل آن یعنی عدم نظم که تشتّت و هرج و مرج است از مقتضیات ابلهی و افساد ست و بی‌تردید عقل موافق اوّل و مخالف دوم است، لذا عقل و عقلا برقراری و حفظ نظام را واجب، بلکه از واجبات مهم و درجه یک می‌دانند.

 

دکتر حیدری در خصوص قاعده‌ی وجوب حفظ نظام و امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ‌ترین واجبات و جلیل‌ترین آنها و هر دو قانونی هستند که سنگ بنای بقای اسلام است، از طرفی عامل مهم برای ایجاد سلامتی و صلاح و از سوی دیگر سبب اصلی برای برطرف کردن ظلم و فساد است. اطلاق این اصل مقتضی است که تکلیف در حکومت حق و ناحق در صورت عدم مانع فعلی است.

در ادامه دکتر عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات در زمینه‌های تعارض قاعده حفظ نظام و قاعده ولایت حاکم اسلامی- نهضت امام خمینی، تکالیف شرعی و مبارزه با رژیم شاهی حاکم- امام خمینی و تکلیف وجوب تعظیم شعائر خدا و حرمت اهانت به آن- امام خمینی و قاعده حرمت بدعت- امام خمینی و قاعده نفی سبیل- امام خمینی و قاعده‌ی امر به معروف و نهی از منکر- امام خمینی و قاعده احترام مال مسلم- امام خمینی و قاعده عدالت- امام خمینی و اصل ممنوع بودن رابطه ولایی با دول غیر اسلامی و مقتضیات تکالیف شرعی امام و قاعده حفظ نظام توضیحاتی را ارائه نمود.

سپس دکتر بهجت السادات حجازی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان ناقد اول و دکتر محمد هادی قهاری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات‌ به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " قاعده وجوب حفظ نظام وحرمت اخلال به آن و نهضت امام خمینی (ره)" را مورد نقد و بررسی قرار دادند.