کرسی علمی ترویجی با عنوان" حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده از نگاه برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت "

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع " حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده از نگاه برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت "روز دوشنبه 16 دیماه 98، در سالن کنفرانس بخش معارف اسلامی دانشگاه، برگزار شد.

کرسی ترویجی با موضوع "حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده  از نگاه  برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت" به ریاست دکتر حسین عرب‌نژاد استادیار دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر حسن عسکری استادیار دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.

دکتر عسکری بیان نمودند: حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده با استفاده از چهار تفسیر معتبر از بین تفاسیر شیعه واهل سنت، تفاسیر اجتماعی شیعی، تفسیر المیزان (قرن 14) و از تفاسیر اجتماعی اهل سنت، تفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج (قرن 15) و از بین تفاسیر اجتهادی شیعی تفسیر مجمع البیان (قرن6) و از تفاسیر اجتهادی اهل سنت ، تفسیر مفاتیح الغیب (قرن6) را مورد بررسی قرار داد.

وی حق حاکمیت و مدیریت در خانواده، بحث ضرورت وجود مدیر در خانواده، ادله حاکمیت مرد در خانواده، زن و حق مدیریت در خانواده، ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده، اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، حد و مرز تمکین زن در برابر شوهر، مشورت، حق تصمیم‌گیری درنگهداشتن ، طلاق  و رجوع و رعایت عدالت را از موضوعات مهم حق مدیریتی در خانواده عنوان کرد.

ایشان افزود: بحث مدیریت خانواده و اینکه چه کسی برای اداره خانواده وتصمیم گیریهای درون خانواده نقش اصلی را ایفاء میکند؟ واینکه ابعاد مدیریت خانواده شامل چه مواردی میشود؟از جمله بحثهای مبنایی است که در مباحث خانواده و موضوع حقوق زن وشوهر مطرح است.

وی حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده را به دو فصل حق حاکمیت و مدیریت در خانواده و ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده تقسیم و در زمینه هر کدام به اختصار توضیح داد.

دکتر عسکری حق حاکمیت و مدیریت در خانواده را بحث ضرورت وجود مدیر در خانواده، بررسی معانی لغوی و تفسیری قوّام، ادله حاکمیت مرد در خانواده و زن و حق مدیریت در خانواده را عنوان کرد و در خصوص هر کدام توضیحاتی را ارائه نمود.

استادیار دانشکده حقوق و الهیات تصریح کرد: اطاعت و تمکین زن نسبت به مطالبات مرد، رعایت عدالت، حق تصمیم‌گیری درنگهداشتن، طلاق و رجوع، مشورت را از ابعاد مدیریت و حاکمیت در خانواده را موضوعات این کرسی برشمرد.

جهت مشاهده گزارش کرسی کلیک نمایید

سپس دکتر محمدهادی قهاری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان ناقد اول و دکتر حسین مختارآبادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات‌ به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده  از نگاه  برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت را مورد ارزیابی قرار دادند.