کرسی علمی ترویجی با عنوان" تحلیل پارادایمی جرم شناسی"

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع " تحلیل پارادایمی جرم شناسی" روز یکشنبه 15 دیماه 98، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه، برگزار شد.

رسی ترویجی با موضوع "تحلیل پارادایمی جرم شناسی"به ریاست دکتر پوپک دبستانی استادیار دانشکده حقوق و الهیات و با ارائه دکتر محمد امینی‌زاده استادیار دانشکده حقوق و الهیات تشکیل شد.

دکتر امینی‌زاده گفت: در تحلیل پارادایمی جرم شناسی، رویکردهای دینی و فلسفیِ پیش از پارادایم کلاسیک، به عنوان پیش پارادایم یا پیش علم، و کلاسیک و پوزیتیویسم به عنوان پارادایم احراز گردیدند و جرمشناسی در حال حاضر در وضعیت بحران پارادایمی به سر میبرد. این بحران و تلاش برای تبیین یا انکار آن، جنبش عمده تحولات اخیر جرم‌شناسی بوده است. به این معنا که پس از ناتوانی و شکست پارادایم پوزیتیویسم در مهار و کنترل جرم و در نتیجه دچار بحران شدن آن، تلاشهایی از درون همین پارادایم برای نجات و احیای آن با رویکرد زیست‌شناسی اجتماعی صورت گرفت. اما آشکارترین و فوری‌ترین واکنش به این بحران، نئوکلاسیکگرایی یا همان بازگشت به پارادایم کلاسیک بود. اما واکنش نهایی به این بحران با این نگاه بروز و ظهور کرد که هر دو پارادایم پوزیتیویسم و بازگشت به پارادایم کلاسیک شکست خوردهاند. زمینههای ظهور پارادایم جدید ابتدا با طرح جرم‌شناسی واکنش اجتماعی ایجاد شد. تا جایی که برخی از جرم‌شناسان این نظریات را پارادایم‌های جدید جرم‌شناسی نامیدند و نظریه تضاد را تلاشی برای ایجاد یک تغییر پارادایمی دانستند. در این میان با ظهور پستمدرنیته و تغییرات بنیادین فلسفی، فضای جرم‌شناسی نیز دچار تغییرات جدی شد که سبب ایجاد نظریه‌های کاملاً متنوع و متفاوتی شد که داعیه جایگزینی پارادایمی به جای پارادایم پوزیتیویسم را داشتند.

وی افزود: پس از پذیرش الگوی کوهن در جرمشناسی، دو مسئله مهم یکی اینکه میان پارادایمهای پیش و پس از انقلاب علمی چه نسبت و ارتباطی وجود دارد و دیگر اینکه دانشمندان جامعه علمی بر مبنای چه معیاری پارادایم جدید را میپذیرند عارض میشود که در خصوص هر دو مسئله به اختصار مطالبی را بیان کرد.

استادیار دانشکده حقوق و الهیات تصریح کرد: پارادایم، معیارهای کار و پژوهش مجاز را درون علمی که ناظر و هادی آن است تعیین میکند. فعالیت عادی دانشمندان عادی، که سرگرم گشودن و حل معماها هستند، به وسیله پارادایم هماهنگ و هدایت میشود. یک علم تکامل‌ یافته به وسیله پارادایمی واحد، نظارت و هدایت میشود.

وی عنوان کرد: به دنبال تبیین پارادایمی جرمشناسی است از این نظر که صرفاً مطالعاتی به منظور شناخت و جمع آوری اطلاعات انجام می‌گیرند، مطالعهای اکتشافی یا توصیفی است زیرا تحقیق اکتشافی ارتباط بین پدیده‌ها را بررسی می‌کند و کوششی است برای تصمیم‌گیری اینکه آیا پدیده‌ای وجود دارد یا خیر؛ و تحقیق توصیفی به دنبال چگونگی ارتباط بین پدیده‌هاست. این تحقیق از منظر دیگر، تحقیقی تاریخی است زیرا تلاشی است برای شناخت واقعیت‌های گذشته. این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می‌دهد. در این روش هدف این است که وقایع گذشته دقیق و درست شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر درک گردد. در این تحقیق از این نظر، محقق مجبور است فقط اطلاعات و اسنادی را که از گذشته باقی مانده‌اند مورد بررسی قرار دهد. طبیعتاً به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق و فهم دقیق مفهوم پارادایم و تبیین علم جرمشناسی از این منظر مطالعه عمدتاً تاریخی میباشد و منابع مورد استفاده نیز کتاب‌ها و مقالات و منابع نوشتاری عمدتاً لاتین بوده است.

 

سپس دکتر عباس حیدری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان ناقد اول و دکتر محمود روح‌الامینی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات‌ به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " تحلیل پارادایمی جرم شناسی" را مورد نقد و بررسی قرار دادند.