دوازدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان

در این جلسه کرسی‌های برگزارشده در نیمه دوم سال 98 امتیاز دهی شد.

 

سپس کرسی‌های پیشنهادی مورد نقد و مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص کرسی‌های مصوب شده یازدهمین جلسه کمیته دستگاهی که به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشده بود، تصمیم گیری شد.