انتشار چهل و ششمین شماره نشریه نظر انتشار چهل و ششمین شماره نشریه نظر

انتشار چهل و ششمین شماره نشریه نظر انتشار چهل و ششمین شماره نشریه نظر (نشریه دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی)