آدرس وبینار جهت شرکت در جلسات کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان

آدرس وبینار جهت شرکت در جلسات کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان

ocvc.uk.ac.ir/ct


ناصر محسنی نیا
پست شده در ۱۴۰۰/۱۲/۴ ۰۹:۵۲
ناصر محسنی نیا
پست شده در ۱۴۰۰/۱۲/۴ ۰۹:۰۷