درباره مرکزدرباره مرکز

 کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه کرمان
هیأت حمایت از کرس ی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دارای بیست عضو شامل رؤسای عالی ترین مراکز علمی پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته کشور است که از سوی شورای عالی  انقلاب فرهنگی تعیین گردیده اند. دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها که به مثابه سازمان اجرایی هیات فعالیت میکند، شامل یک شورای علمی-راهبردی مرکب از رئیس، دبیر هیأت،
معاونین  دبیرخانه، رؤسای کمیسیو نها و نواب ایشان می باشد.
لازم به ذکر است: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور با هیات حمایت از کرسی ها همکاری می کنند.
صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان علاقمند به مناظره علمی می توانند مستقیماً و یا از طریق فرهنگستا نها، پژوهشگا هها، دانشگا هها و انجمن های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری ها ی خود در عرصه های نظریه پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصه علوم انسانی و معارف دینی اقدام کنند و از مزایای کرسی ها بهره مند گردند.
در این راستا مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان با هدف اطلاع رسانی، ایجاد ساز و کارو نیز برگزاری کرسی های ترویجی و کرسی های علمی و تخصصی از سال 1394 با شکل گیری کمیته دستگاهی متشکل از رئیس کمیته(رئیس دانشگاه) و 4 تن از روسای دانشکده های علوم انسانی و معارف دینی راه اندازی شد. در حال حاضر روسای  دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، حقوق و الهیات، مدیریت و اقتصاد و پژوهشکده فرهنگ و اسلام و ایران اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه می باشند.تا کنون سه جلسه کمیته دستگاهی به ریاست رئیس دانشگاه و با حضور دبیر کمیته دستگاهی و اعضای فوق الذکر تشکیل شده است.
ضمناً علاقمندان
می توانند جهت ارتباط مداوم با هیات و آگاهی از اخبار و نتایج کرسی ها، به پایگاه اطلاع رسانی
هیات به نشانی www.farhangoelm.irمراجعه نمایند.
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
دی ماه 1395