درباره مرکزریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی : محمد علی طاهر

 رتبه علمی : دکترا 

 آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه 

 مدت تصدی :

 تلفن : 31323001-034 

 پست الکترونیکی : chancellor@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی