حمایت ها در دو دسته حمایت از کرسی های تخصصی و حمایت از کرسیهای ترویجی تقسیم می شود:
 حمایت از کرسی های تخصصی

مدعاهای علمی که با تشکیل اجلاسیه 1رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای داوری تعیین رتبه شده و امتیاز کافی کسب میکنند، برحسب مورد، از حمایت های زیر برخوردار می گردند:

الف-حمایت های حقوقی و مالی:

 هماهنگی لازم برای محاسبه و اعمال امتیاز ارتقاء مرتبه علمی در مرکز مربوطه طبق آیین نامۀ وزارت علوم.پرداخت مبلغ مصوبات اهدایی از سوی دبیرخانه.

 ب- حمایت های علمی

تألیف مجموعۀ مقالات در نقد و شرح نظریه و نظر و نقد موفق .

تشکیل جلسات و میز گردهایشرح و نقد با حضور یا در غیاب صاحب نظر.

تمهید کاربردی کردن نظریه و اثر بخشی آن، در شؤون کشور، حسب مورد.

هدایت رساله های علمی دکتری در جهت شرح ، تفصیل، ارزیابی، نقد و کاربردی کردن ابداعات،

نظرات و نظریه های دفاع شده.

تأمین امکانات مادی لازم در جهت تکمیل تحقیق، ازسوی محقق.

ادامه نقدهای تفصیلی از سوی ناقدان مختلف به انحاء گوناگون.

 ج-حمایت های ترویجی و اجتماعی:

 .انتشار گزارش نامۀ علمی رسمی اجلاسیۀ ارزیابی و دفاع به عنوان کتاب کرسی.

.انعکاس خبری مناسب در مورد جریان برگزاری و نتایج علمی آن.

انتشار نظریه ، نوآوری و نقد در پایگاه اطلاع رسانی هیأت حمایت.

ترغیب مؤسسات و شخصیت ها به برگزاری جشن و اعطاء هدایا به محقق صاحب نظر.

پیگیری آموزشی کردن نظرات، نقدها و نظریه های موفق و مرجع در متون درسی .

اطلاع رسانی پیوسته به متخصصان حوزهی

علمی مرتبط با نظریه ها در داخل و خارج، به منظور توسعه و تکامل نظریه.

.رونمایی از اثر حاوی نظریه، نظر و نقد موفق، در محیط ها و مجامع مناسب.

.سعی در تبدیل یافته های نظریه های موفق به صورت فناوری، برحسب اقتضاء.

ترجمۀ یافته های نظریه های موفق  به زبان های خارجی )به ویژه عربی و انگلیسی(.

اجرایی کردن مقدمات شرکت صاحب کرسی برای ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی

. حمایت از کرسی های ترویجی

بر اساس بند 14 از ماده 6 فعالیتهای پژوهشی و فناوری جدول شماره 3-1 و بند 15 از ماده 6، جدول 3-2 آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، برای ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرس یها گواهی صادر می شود.
پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی کرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود.