درباره مرکز


تماس با اعضای کمیته

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 31323250 31323250 eng.ravangard@gmail.com