فرم ها و آیین نامه ها 

آیین نامه ها

شیوه نامه داخلی برگزاری کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان (مصوب 98/4/24) (PDF)

شیوه نامه داخلی برگزاری کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان (PDF)

ایین نامه های برگزاری کرسی های نواوری، نظریه پردازی، نقد(PDF)

آیین نامه های برگزاری کرسی های نوآوری، نظریه پردازی، نقد(1.pdf)

آیین نامه برگزاری کرسی های نقد(2.pdf)

آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی(3.pdf)

آیین نامه برگزاری جلسات خانه ملی گفتگوی آزاد(4.pdf)

آیین نامه و شرح وظایف کمیسیون های علمی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی(5.pdf)